vision

Економіка

Назад

Інформація для суб'єктів малого та середнього бізнесу

Відповідно до рішення Маріупольської міської ради від 27.05.2020 №7/52-5141 Про затвердження програми з відбору проєктів новостворених мікро та малих підприємств і фізичних осіб-підприємців для фінансування на безповоротній основі визначено:

Організатор конкурсу – Маріупольська міська рада (87500, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, 70).

Форма державної фінансової підтримки, для надання якої здійснюється відбір.

Фінансова підтримка надається переможцям конкурсного відбору (далі отримувачі) на безоплатній та безповоротній основі.

Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки є:

співфінансування у розмірі не менше 30% суб’єктом підприємництва витрат на реалізацію проєкту;

передбачення умовами проєкту створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу та обов’язкове працевлаштування працівників на новостворені робочі місця.

Не допускається у якості співфінансування вже придбане обладнання та основні фонди, виплата заробітної плати, сплата податків та інших обов’язкових платежів, відшкодування витрат на відрядження, рекламу, створення сайтів, сплата комісій банківської установи, кредитні та будь-які інші зобов’язання, речі особистого вжитку, сплата за отримання ліцензій та дозволів, навчання, перепідготовку, та підвищення кваліфікації, купівлю/оренду квартир та іншої житлової нерухомості, купівлю/оренду транспортних засобів, купівлю/оренду нежитлової нерухомості, що не буде задіяна у виробництві.

Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів не може перевищувати 250 тисяч гривень.

Кошти фінансової підтримки не можуть бути використані отримувачем на:

купівлю/оренду квартир та іншої житлової нерухомості;

купівлю/оренду нежитлової нерухомості;

купівлю/оренду транспортних засобів;

купівлю вживаного обладнання, в тому числі вживаних транспортних засобів;

навчання, перепідготовку, та підвищення кваліфікації;

отримання ліцензій та дозволів у разі, якщо цього потребує окремий вид підприємницької діяльності;

придбання оборотних активів, зокрема сировини для виробництва товарів та надання послуг, основних та допоміжних  матеріалів палива, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, запасних частин, тари будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході операційного циклу  виробництва, які входять до складу продукції, або є необхідними компонентами для її виготовлення;

придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів;

виплату заробітної плати, сплату податків та інших обов’язкових платежів;

відшкодування витрат на відрядження, рекламу, створення сайтів;

заставу, депозит, сплату комісій банківської установи, кредитні та будь-які інші зобов’язання;

транспортні послуги;

купівлю речей особистого вжитку.

Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти підприємництва, які за сукупністю відповідають наступним критеріям (за винятком виключень зазначених у Порядку використання коштів місцевого бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки новоствореним суб’єктам підприємництва на реалізацію проєктів (далі - Порядок):

зареєстровані та здійснюють діяльність на території міста Маріуполя;

з моменту державної реєстрації пройшло не більше дванадцяти місяців;

розробили або реалізують проєкти, умовами яких передбачається придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення для організації та розширення виробництва та (або) надання послуг за наступними пріоритетними напрямами соціально – економічного розвитку міста:

машинобудування, виробництво машин, устаткування готових металевих виробів;

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв);

впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження, крім придбання устаткування відновлюваної енергетики для виробництва електроенергії;

креативні індустрії, а саме освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

виробництво продуктів харчування;

виробництво будівельних матеріалів;

розвиток туризму (у тому числі виробництво сувенірної продукції);

розвиток спортивної індустрії;

рибна ловля та переробка риби;

виробництво швейних виробів та взуття (легка промисловість).

Право на одержання фінансової підтримки не мають суб’єкти підприємництва, які відповідають одному або декільком з наступних критеріїв:

є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;

визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової підтримки;

мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати.

отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, в тому числі часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого підприємництва;

отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період  суму еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року;

отримують фінансову підтримку, яка не відповідатиме Критеріям оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 57.

Умови проведення конкурсного відбору

Організацію та проведення конкурсного відбору проєктів суб’єктів підприємництва, яким буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію проєктів, здійснює конкурсна комісія з відбору проєктів суб’єктів підприємництва (далі конкурсна комісія), склад якої затверджено рішенням Маріупольської міської ради.

Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі (далі учасники конкурсного відбору), протягом терміну, визначеного в оголошенні для подачі документів заповнюють форму анкети, розміщеної на веб-сайті Маріупольської міської ради, та подають до Центру надання адміністративних послуг наступний пакет документів:

заяву на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у додатку 1;

копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – для заявників фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб;

бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проєкту згідно структури, визначеної у додатку 2;

календарний план реалізації проєкту;

довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;

довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати на початок місяця в якому подана заява;

інформацію про розмір державної допомоги, отриманої після 02 серпня 2017 року, та зобов’язання (у довільній формі) про доведення до відома головного розпорядника інформації про отримання будь-якої нової державної допомоги протягом строку отримання фінансової підтримки.

У разі подання документів представником суб’єкта звернення додатково додається копія документу, що підтверджує повноваження особи як представника (засвідчена у встановленому законодавством порядку).

Кожен претендент може подати заяву на отримання фінансової державної підтримки тільки одного виду, що надається з місцевого бюджету у вигляді фінансової підтримки на реалізацію проєктів суб’єктів мікро та малого підприємництва.

Заяви, подані з неповним пакетом документів (не відповідають вимогам пункту 3 розділу IV порядку) не реєструються, та повертаються учасникам конкурсного відбору із зазначенням підстав їх повернення. У разі усунення виявлених недоліків, учасник конкурсного відбору до закінчення кінцевого строку подання заяви має право подати її повторно.

До конкурсного відбору не допускаються суб’єкти підприємництва які є:

переможцями конкурсних відборів та у поточному або попередніх роках отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського чи обласного бюджетів;

пов’язаними (афілійованими) особами з переможцями конкурсних відборів, які у поточному або попередніх роках отримали фінансову підтримку за рахунок коштів міського чи обласного бюджетів.

пов’язаними (афілійованими) з суб’єктами середнього та великого підприємництва, відповідно до ст. 55 Господарського Кодексу України.

Додаткову інформацію щодо конкурсу з відбору проєктів новостворених мікро та малих підприємств і фізичних осіб-підприємців для фінансування на безповоротній основі можна отримати в департаменті з питань економіки Маріупольської міської ради за адресою: 87500, м. Маріуполь, вул. Казанцева, 33, 1 поверх, каб.14 або за тел. (0629) 33-70-45, електронна пошта: dep.econom@mariupolrada.gov

 

Адреса, за якою надається документація для участі у конкурсі:

Центр надання адміністративних послуг: м. Маріуполь, пр. Миру,107

Віддалені робочі місця Центру за адресами:

«Соціальний офіс «Мультицентр»: м. Маріуполь, вул. Українського козацтва, 51

Спільний сервісний центр з МВС у ТРЦ «Порт Сіті»: м. Маріуполь, Запорізьке Шосе, 2, І поверх в ТРЦ «Порт Сіті»

 

Прийом заяв на участь розпочинається з «01» вересня 2020 року.

Документи від учасників конкурсу приймаються  до «01» жовтня 2020 року. 

Засідання комісії назначено на «02» листопада 2020 року за адресою: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 39, Конференц-зал.

 

Заява

Структура бізнес-плану

На перший конкурсний відбір було подано 5 проєктів.

З них прийняли участь у конкурсі 4 проєкти:

«Столи з епоксидної смоли»

««Maria Fedorivna» Маріупольська кондитерська»

«Цех з виробництва гумової плитки та гумового покриття»

«Учбовий центр «Майстерня краси»»

Проєкт «Створення креативного простору «FASHIONisHERE»» не допущено до участі у конкурсі у зв’язку з невідповідністю умовам Порядку використання коштів місцевого бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки новоствореним суб’єктам підприємництва на реалізацію проєктів, затвердженого Рішенням Маріупольської міської ради від 27.05.2020 №7/52-5141 «Про затвердження програми з відбору проєктів новостворених мікро та малих підприємств і фізичних осіб-підприємців для фінансування на безповоротній основі».

За рішенням Конкурсної комісії з відбору проєктів суб’єктів підприємництва, яким буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію проєктів переможцем першого конкурсного відбору визначено проєкт ««Maria Fedorivna» Маріупольська кондитерська».

28.07.2020 року о 09:00 за адресою вул. Митрополитська, 39, конференц-зал, відбудулось засідання Комісії з питань звільнення від сплати податкових зобов’язань, за результатами якого з 53 заявок від суб'єктів підприємницької діяльності було схвалено - 50, відмовлено - 3.

Установа «Центр підтримки та розвитку МСБ»

Установа «Центр підтримки та розвитку МСБ» у м. Маріуполь оголошує конкурс з 25.08.2020 по 27.09.2020 року  на заміщення вакантної посади Менеджера з комунікацій Установи (далі – Центр).

Кваліфікаційні вимоги:

 • кандидат повинен мати вищу освіту (кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра);
 • рівень кваліфікації кандидата – досвід роботи не менше ніж 1 рік на посаді Менеджера з комунікацій або аналогічних посадах;
 • кандидат повинен вільно володіти та послуговуватись державною мовою;
 • кандидат повинен мати високий рівень підготовки та подання презентаційних матеріалів;
 • кандидат має володіти програмами MS Office на професійному рівні;
 • кандидат повинен володіти такими компетенціями:
 • знанням основ маркетингу та зв’язків з громадськістю, правил ділового етикету;
 • знанням основ проведення комунікаційних кампаній;
 • кандидат повинен володіти такими діловими та особистими якостями:
 • комунікаційні навички;
 • вміння планувати;
 • проактивність;
 • додаткові вимоги до кандидата:
 • позитивна ділова репутація;
 • володіння програмним забезпеченням для редагування графічних матеріалів;
 • володіння англійською мовою;
 • досвід роботи у громадському секторі з різними цільовими групами, групами за інтересами, тощо;
 • досвід роботи з традиційними та соціальними медіа;
 • досвід організації тренінгів чи інших освітніх програм;
 • Досвід роботи з міжнародними донорами, організаціями, тощо.


Посадовий оклад Менеджера з комунікацій Центру визначається за результатами співбесіди. Для участі в конкурсі на електронну пошту mrpl.business@gmail.com

подаються такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі (за довільною формою) з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсного відбору);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство або право на роботу в Україні;
 • копію документа про вищу освіту;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;

Кандидат може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

На конкурсний відбір на посаду подано заяви від 7 (семи) кандидатів. За результатами 1 етапу конкурсу (оцінки ключових компетенцій кандидатів на основі наданих документів) до 2 етапу допущені 6 кандидатів.

За результатами комплексної оцінки Комісією за критеріями остаточного відбору (за 100 бальною шкалою) кандидати, що були допущені до 2 етапу отримали:

№ з/п

Назва критерію

Оцінка кандидатів

Кандидат №1

Пікула Ольга Петрівна

Кандидат №3

Кандидат №4

Кандидат №5

Кандидат №6

1.Критерії загальної відповідності профілю особи бажаним для позиції якостям

1.1.

Досвід професійної діяльності за напрямками:

21,43

24,29

21,43

21,43

22,14

25,00

a

Досвід реалізації проектів у сфері малого і середнього бізнесу;

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

b

Досвід взаємодії (співпраці) з органами державної та місцевої влади

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

c

Досвід роботи у громадському секторі з різними цільовими групами, групами за інтересами, волонтерство, тощо.

2,86

5,00

5,00

2,86

5,00

5,00

d

Досвід організації тренінгів чи інших освітніх програм.

4,29

5,00

5,00

4,29

5,00

5,00

e

Досвід залучення інвестицій та зовнішнього фінансування для організацій.

4,29

4,29

1,43

4,29

2,14

5,00

1.2.

Знання чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що регламентують здійснення інвестиційної, фінансової, підприємницької діяльності в Україні

7,71

11,57

7,57

2,71

5,57

3,57

1.3.

Знання основ економіки, фінансів і права, правил ділового етикету

10,14

12,29

8,57

3,57

6,14

3,57

1.4.

Знання визначеного програмного забезпечення

3,29

4,57

4,00

3,14

3,57

2,57

1.5.

Володіння англійською мовою

2,57

5,00

0,00

0,00

0,29

0,00

2. Оцінка результатів інтерв’ю

2.1.

Аналітичні здібності

4,29

8,29

6,00

4,00

8,00

4,57

2.2.

Високий рівень підготовки та подання презентаційних матеріалів

6,00

13,14

9,14

5,00

11,43

6,14

2.3.

Комунікаційні навички

6,29

9,57

7,00

3,29

9,29

4,86

Підсумкова оцінка

61,71

88,71

63,71

43,14

66,43

50,29

* Прізвища, ім’я та по батькові кандидатів, що не перемогли в конкурсі, не вказано, на виконання ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

На підставі оцінки та за результатами проведеного інтерв’ю Конкурсною комісією прийнято рішення оголосити переможцем конкурсу Пікула Ольгу Петрівну та рекомендувати Наглядовій Раді Установи «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МСБ» призначити її на посаду Голови Правління Установи  «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МСБ».

Відповідно до Положення про умови конкурсного відбору на посаду Голови Правління Установи «Центр підтримки та розвитку МСБ» протягом 7 (семи) днів з моменту оприлюднення результатів на веб-сайті Установи або веб-сайті засновників кандидати мають змогу надіслати до конкурсної комісії електронний лист з метою оскарження результатів рішення комісії, якщо вони мають вмотивовані сумніви щодо прозорості та ефективності роботи конкурсної комісії.

Листи приймаються на адресу електронної пошти:

mrplcsdsme@gmail.com

Процедура реєстрації/ліквідації

Платформа ефективного регулювання PRO

Бізнес-освіта

Діючі програми підтримки підприємництва

№ з/пОрганізація та програмаУмови Контакти
1

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної
України». Гранти DAI.

Компанія DAI Global LLC (далі – Компанія DAI) реалізує п’ятирічну (2018-2023 рр.) програму, покликану підтримати розвиток стійкої, інклюзивної, орієнтованої на зростання економіки Східної України, шляхом зміцнення, як ринкових систем, так і соціальних мереж. Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» фінансує діяльність, що реалізується у партнерстві із місцевими неурядовими організаціями (НУО), а також суб’єктами державного і приватного секторів. Метою таких проектів є економічна стабілізація регіону шляхом залучення вразливих груп населення до економічної діяльності і забезпечення відповідних ресурсів і професійної підготовки, необхідних для підвищення якості людського капіталу. Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» також підтримає діяльність, що передбачатиме спільні інвестиції малих і середніх підприємств (МСП) з метою розвитку нових технічних навичок, виходу на нові ринки і забезпечення економічного зростання шляхом використання сталих та інклюзивних бізнес моделей.

Компанія DAI має намір запропонувати надання грантів, що забезпечать повне або часткове фінансування запропонованої учасниками діяльності. Очікується, що термін фінансування діяльності за рахунок гранту становитиме один рік. Гранти пропонуються у гривнях (UAH) за виключенням випадків, коли отримувачем є організація у США. Загальний розмір гранту становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 5 000 та 500 000 доларам США. Компанія DAI обговорюватиме кінцевий обсяг гранту лише з переможцями конкурсу.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ОТРИМУВАЧІВ ГРАНТІВ
Гранти можуть надаватися:
• ММСП, приватним фірмам, фінансовим установам і приватним об’єднанням (асоціаціям);
• представникам громадянського суспільства, приватного сектору, НУО (на міжнародному, національному і місцевому рівні), загальноосвітнім закладам, закладам, що пропонують спеціалізовані послуги з професійної освіти, та університетам;
• державним органам (виключно прямі закупівлі та надання матеріалів/ обладнання та/ чи послуг (негрошова форма)); 
• організаціям, зареєстрованим у відповідних місцевих органах влади.
Організації, виключені із списку потенційних учасників програм, що передбачають або не передбачають надання фінансової допомоги:
• будь-які організації, включені до Списку виключених організацій (див.: www.sam.gov);
• будь-які «публічні міжнародні організації»; 
• будь-які суб’єкти, афілійовані із Компанією DAI або директорами, керівниками і працівниками Компанії DAI.
Участь у витратах не є обов’язковою умовою. Заохочуються пропозиції, які передбачають внески, спільне фінансування та фінансову участь потенційних партнерів, що вважатиметься конкурентною перевагою.

Компанія DAI використовує он-лайн платформу для пересилання документів, надання зразків і забезпечення інших необхідних ресурсів. Учасники подають пропозиції у режимі он-лайн, використовуючи форми, що пропонуються англійською, українською і російською мовами.

Компанія 'DAI Global' УКРАЇНА


Заявки подаються на сайті: WWW.DAI-GLOBAL-GRANTS.COM 

Запити загального характеру: INFO_ERA@DAI.COM

Питання щодо грантів: GRANTS_ERA@DAI.COM

2Данська Рада у справах Біженців.
Програма передбачає надання 600 бізнес-грантів у розмірі від 300 до 1000 доларів США, в залежності від індивідуальних потреб, на початок нового та відновлення або розширення існуючого бізнесу (гроші будуть спрямовані на банківський рахунок особи в українській валюті за курсом, актуальним на дату перерахування). Бізнес-гранти будуть надані учасникам проекту за умови успішного захисту власної бізнес-ідеї.
Критерії відбору учасників програми:
- Життєздатність та реалістичність бізнес ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації.
- Наявність досвіду ведення бізнесу у заявника.
- Актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї.

Особлива перевага буде надаватися заявникам, сім'ї яких мають соціальну або фінансову вразливість.

050 367 90 95 Гаряча лінія (працює по буднях з 9.30 до 17:00)
073 122 74 67 Олена
063 171 16 07 Геннадій
073 470 29 07, 095 286 42 12 Антон

http://lap.drc.ngo/title/micro

3Данська Рада у справах Біженців
Програма передбачає створення принаймні 250 нових робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні. В рамках цього компоненту будуть надані бізнес-гранти для розширення бізнесу та створення нових робочих місць, в розмірі від 2000 до 10000 доларів США.
Умови отримання гранту:
- Діючий рентабельний бізнес, який планує розширення.
- Детальний бізнес-план з особливою увагою на створення та підтримання нових робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні.
- Інвестування з боку заявника в плановане розширення свого бізнесу не менше 50% від суми гранту.
- Створення одного та більше робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, укладення з новими працівниками трудових договорів на термін не менше 12 місяців. Сумарна річна заробітна плата всіх працевлаштованих на нові робочі місця осіб повинна перевищувати суму отриманого гранту.
- Отримання гранту передбачає укладення грантової угоди між Данською Радою у справах Біженців і грантоотримувачем. При отриманні гранту грантоотримувач буде зобов'язаний сплатити всі податки згідно з чинним законодавством України.

073 066 53 38 Дмитро (Луганська область, північні райони Донецької області)
093 073 53 73 Ольга (Луганська область, північні райони Донецької області)
063 952 56 34 Марина (південні райони Донецької області, південні райони Запорізької області)
050 332 85 64 Марина (Дніпропетровська область, північні райони Запорізької області)

http://lap.drc.ngo/title/sme

4EBRR FINTECC
Банк надає пільгові гранти компаніям на установку та виробництво ресурсоефективних технологій, до яких відносяться водо- та енергоефективні технології чи матеріали. Гранти Банку в першу чергу призначені для ресурсоефективних технологій, що не розповсюджені на ринку та мають добрий потенціал виробництва на території держави.

Пільгові гранти є додатковими до фінансування ЄБРР та можуть покривати до 25% видатків на певні технології. Максимальний розмір гранту - 1 мілліон доларів США, який сплачується після встановлення та введення в експлуатацію певних ресурсоефективних технологій.
Звернення до ЄБРР з інвестиційним планом впровадження ресурсоефективної технології та проханням про фінансування. 

FINTECC_UKR@ebrd.com
Тетяна Маркута, Сергій Масличенко

http://fintecc.ebrd.com/ru/

5EBRR
Гранти до 10000 євро надаються на такі види консультацій:
Стратегія
Маркетинг
Бізнес-планування
Організаційна і операційна діяльність
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
Інженерно-технічні рішення
Впровадження стандартів серії ISO та інших галузевих стандартів
Фінансовий аналіз та планування, перехід на МСФЗ
Енергоефективність та екологічний менеджмент та ін.
Малі та середні підприємства які можуть отримати грант ЄБРР:
- Штат - до 250 працівників
- Приватна власність, в якій  більше ніж 50% належить громадянам України
- Період діяльності підприємства не менше двох років
- Гарна ділова репутація
- Позитивна динаміка розвитку та потреба в залученні консультанта
вул. Немировича-Данченка, 16, м. Київ, 01133, Україна
тел.: +38 044 277 1145, факс +38 044 277 1160
e-mail  knowhowukraine@ebrd.com,  www.ebrd.com/knowhow
LinkedIn linkd.in/PvVlht
Facebook fb.com/ebrdbasukraine
6

Фонд Глобальных іновацій (Global Innovation Fund)

Фонд шукає іноваційні рішення глобальних проблем в галузі розвитку з потенціалом для суттєво більшого сприяння ніж в існуючих соціальних сферах, особливо для бідних та вразливих груп населення. Фонд Глобальних Іновацій (Global Innovation Fund (GIF)) відкритий для фінансування широкого спектру іноваційних програм та проектів на різних стадіях їх розвитку, починаючи з раннього етапу, завершуючи реалізацієй масштабного. Він підтримує новаторів, які прагнуть до використання та генерації ідей з довдененням того, що це дійсно працює, та інвестує великі суми грошей в іновації, які можуть продемонструвати успіх. GIF пропонує гранти, кредити та інвестиції в акціонерний капітал, починаючи від $ 50000 до $ 15 млн. Заявникам необхідно вказати бажаний тип капіталу та суму для здійснення задачі.

Процес подання заявки в GIF складається з трьох етапів:

1. Ініціювання заявки: зареєструватися та представити резюме бізнес-плану та проектну пропозицію.

2. Повне здійснення плану: після подання заявки, найбільш конкурентоспроможні кандидати будуть запрошені для надання додаткової інформації через надання повної заявки, яка потребує більш детального опису інноваційного плану.

3. Грантова угода: коли заявку було затверджено після вивчення та схвіалена GIF будуть вестись перемовини з заявником про фінансування.

 

https://globalinnovation.fund/contact
7Швейцарьске бюро співробітництва
Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і управляє серією малих проектів, які в першу чергу орієнтовані на громадські організації.
Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими організаціями з адекватною організаційною структурою і належним фінансовим досвідом. У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні організації можуть також розглядатися.
Державні органи та комерційні структури можуть подавити заявки у випадку попереднього погодження з боку програми.
Основні області підтримки малих проектів:
-Здоров'я;
- Місцеве самоврядування та децентралізація;
- Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП);
- Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування;
- Соціальні послуги;
- Реагування на наслідки конфлікту;
- Законності, справедливості;
- Культурні заходи.
Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати потреби громади на умовах залученості (партисипативності), а також вивчення і просування нових ідей і підходів у відповідний регіон.
Для того, щоб мати право на підтримку, проектна пропозиція, мусить виконати наступні умови:
- бюджет зазвичай в діапазоні від 100 000 – 600 000 грн.;
- заявник повинен робити також власний внесок у грошовій чи натуральній формі.
- Концентруватись на витратах пов'язаних з переважно з діяльністю: придбання обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні акції не підтримуються;
- терміни реалізації максимально 12 місяців: діяльність проекту має бути реалізовано і остаточна звітність повинна бути доставлена в цей час.
Схеми малих проектів можуть підтримувати громадські організації лише один раз.
Форма заявки.
Електронні копії проектних пропозицій для попереднього розгляду мають бути надіслані у Швейцарське Бюро співробітництва за адресою електронної пошти: kye.SCO@EDA.Admin.ch

kye.SCO@EDA.Admin.ch

посилання на сайт

 

8Фінсько-Український трастовий фонд
Ціль Трастового фонду - сприяти співпраці між Фінляндією та Україною та визначити можливості надання консультаційних послуг та інвестицій для проектів у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, виробництва енергії з відходів та створення інтелектуальних енергетичних систем.
Трастовий фонд фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та управляється НЕФКО.
Місцевий координатор - Держенергоефективності.
Діяльність Трастового фонду зосереджена на наступних сегментах:
1. Відновлювана енергія та виробництво енергії з відходів
Інтеграція відновлюваних джерел енергії та виробництва енергії з відходів в енергосистеми при забезпеченні стабільності національної системи
Використання цих джерел енергії у виробництві електроенергії, а також у секторах опалення та охолодження
Збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел та відходів
Ефективні логістичні заходи для біоенергетики, утилізація відпрацьованого палива
Створення нового національного інструменту фінансування для залучення інвестицій у відновлювану енергетику
2. Виробництво електроенергії та тепла
3. Мережі централізованого теплопостачання
Енергоефективність у будівлях, промисловості
4. ІТ-рішення та розподільчі мережі.
5. Розвиток партнерських відносин у контексті програм багатосторонніх розробок та проектів міжнародних фінансових установ:
Інтелектуальні енергетика та енергетичні системи, використовуючи наявні чисті джерела енергії
Обсяг та умови фінансування
Фінансування демонстраційних проектів може надаватися як грантове фінансування українським підприємствам з наданням переваги МСП (малим та середнім підприємствам) для державних та приватних проектів.

Як правило, потрібний власний внесок власників проекту, проте технічна допомога, наприклад, консалтинг та програмне забезпечення, може бути підтримано із покриттям до 100% вартості.

Закупівлі повинні бути прив'язані до фінської частки, що означає, що кожен проект повинен мати інтерес у Фінляндії у формі консалтингу, поставок або інвестицій. Рівень фінської частки становить щонайменше 30% від загальної вартості проекту. Вибраними консультантами є, головним чином, компанії, зареєстровані у Фінляндії.

Закупівлі, пов'язані з діяльністю, що підлягає фінансуванню, здійснюються у відповідності до Рекомендацій щодо закупівель НЕФКО.

Є можливості поєднання грантів з іншими фінансовими інструментами НЕФКО - позики в Investment Fund loans, Facilities for Cleaner Production, Energy Saving Credits.

Кошти будуть використані виключно для фінансування діяльності, яка відповідає критеріям ОДР, встановленим КСР ОЕСР (OECD DAC).
Кошти планується виплатити до кінця 2021 року.

• Директор Проекту, Яркко Олкінуора (Фінляндія):
+358 40 0805056 або jarkko.Olkinuora@fcg.fi

• Керівник групи, Андрій Левконюк (Україна): +380 97 6405390 або andrew.levkonyuk@fcg.fi

 

посилання на сайт

9

ГОРИЗОНТ 2020

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.

Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань:

зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців;
сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності європейської промисловості й бізнесу;
за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства.

 

Основні умови участі у проектах програми «Горизонт 2020» – актуальна дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни-асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка англійською мовою об'ємом 10-15 сторінок, залежно від типу проекту. 

Детальні умови участі, інформація про дедлайни і відкриті конкурси, а також електронна система подачі заявок містяться на Порталі учасників CORDIS. Для подачі заявки кожна організація повинна зареєструватися на Порталі і отримати відповідний ідентифікаційний номер – PIC код.

ГОРИЗОНТ 2020
№ з/пОрганізація та програмаУмови Контакти
1

 Асоціація приватних інвесторів України

Асоціація розглядає проекти для інвестування в різних регіонах України. Інвестиційні наміри інвесторів-членів Асоціації передбачають інвестування проектів в сумі від $20 тис. до декількох міліонів доларів. При цьому можуть бути профінансовані і більш крупні проекти, за участю в них декелькох інвесторів.

 
 

Проектит повинні мати перспективи значного росту. Підприємцям необхідно бути готовими до участі інвестора в капіталі компанії, на базі якої буде розвиватися  проект.

Рентабільність за основною діяльністю на виході проекту в регулярний режим роботи повинна бути не менше 30-40% на рік.

 

Асоціація "Приватні інвестори України"
02094, Київ, Україна, вул. Червоногвардійська, буд 12 оф. 167
E-mail: info@uaban.org
Website: www.uaban.org
Facebook: https://www.facebook.com/uaban.org

Президент - Десяк Сергій
Тел. +38 (044) 222-89-30
E-mail: desyak@uaban.org
 

посилання на сайт

2SigmaBleyzer
інвестиції в українські компанії, що працюють в швидко зростаючої галузі, переважно - в споживчому секторі

сума інвестицій - від 20 до 50 млн. долл.
 http://www.sigmableyzer.com/
3Dragon Capital
DRAGON CAPITAL NEW UKRAINE FUND
Dragon Capital New Ukraine Fund
- фонд прямих інвестицій, створений компанією Dragon Capital спільно з Ukrainian Redevelopment Fund (URF) в листопаді 2015 року.

Dragon Capital New Ukraine Fund планує інвестувати в різні сектори української економіки, забезпечуючи підприємства фінансової та управлінської підтримкою для підвищення ефективності, модернізації технологій і забезпечення довгострокового зростання. Dragon Capital має успішний 18-річний досвід прямих інвестицій в Україні. Фонд у своїй роботі спиратиметься на управлінські ресурси Dragon Capital і її досвід ведення бізнесу в Україні.

Ukrainian Redevelopment Fund, LP (URF) - приватна інвестиційна структура, яка фокусується на особливих ситуаціях і прямі інвестиції в Україну, і компаніях зі значною операційною діяльністю в Україні. Основний інвестиційний радник URF - це Soros Fund Management (SFM), приватний інвестиційний радник ряду приватних інвестиційних фондів, керованих виключно в інтересах клієнтів сім'ї Сороса.

сума інвестицій - від 100 тис долл.
 Dragon Capital

Україна 01033 м. Київ
вул. Саксаганського 36Д

Тел.: +38 (044) 490 7120
Тел.: +38 (044) 281 2727
Факс: +38 (044) 490 7121

RECEPTION@DRAGON-CAPITAL.COM

DRAGON@DRAGON-CAPITAL.COM
PR@DRAGON-CAPITAL.COM
TWITTER.COM/DRAGON_CAPITAL
4

GrouthUp

Венчурный фонд посівних інвестицій GrowthUP+ створено при бізнес акселераторі GrowthUP восени 2013 року. В рамках інвестиційної стратегії ми інвестуємо в проекти від $25 000-$50 000 в устанвний капітал компаниї або конвертируємий борг.

Насамперед дивимося на проекти, які:

- оринтуються на глобальний ринок з обємом ринку від 0,5 млрд доларів США;

- працюють в сфери В2В/В2С інтернет-сервісів або hard-ware;

- знаходяться на pre-seed та seed-стадії;

- мають експертизу в своїй галузі;

- мають підтверджену концепцію продукту або бізнесу.

Критеріями відбору є: продукт на стадії від ідеї до прототипу; наявність не менше трьох осіб в команді, відсутність інвестицій і зобов'язань.

GrouthUp

посилання на сайт

5Startup Network

Startup.Network допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів


 
Крок 1. Ви публікуєте інвестпроект
Після авторизації на платформі, за допомогою існуючого функціоналу, Ви створюєте сторінку свого проекту — заповнюєте спеціально розроблену Анкету, додаєте фото, відео, презентації та інші матеріали

Крок 2. Встановлюєте ціль
Після додавання проекту Вам буде надана можливість обрати ціль або кілька цілей його розміщення: пошук інвестицій, отримання займу (кредиту), продаж бізнесу та інше

Крок 3. Проект буде представлено інвесторам
Проекти, що пройшли модерацію, розміщуються у каталозі Стартапи та Інвестиційні проекти, а також відправляються адресно на розгляд Інвесторів, які сформулювали відповідні Інвестиційні Інтереси

https://startup.network/ua/

https://startup.network/ua/feedback/

№ з/пОрганізація та програмаУмови Контакти
1

NEFCO "Чисте виробництво"
Программа “Чисте виробництво”.
Програма НЕФКО “Чисте виробництво” здійснює кредитування заходів, направлених на скорочення промислового забруднення за рахунок ефективного використання енергії та іниших природних ресурсів. При цьому основним показником оцінки проекту є отримання яскраво вираженого та вимірюваного екологічного ефекту.


Теми типових проектів
● використання поновлюваних джерел енергії;
● встановлення нових ефективних котлів теплопостачання;
● заміна насосів та арматури трубопроводів;
● замкнуті цикли водопостачання;
●впровадження систем автоматичного регулювання та контролю;
● утилізація промислових відходів;
● заміна застарілого обладнання.

Вимоги до проектів:

- річний економічний ефект складає блтзько 25% інвестиційних видатків;

- наявність значного екологічного ефекту;

- власна фінансова участь заявника;

- гарантійне забезпечення кредиту;

- закупівля товарів, робіт та послуг згідно відкритим та прозорим процедурам.

 

Старший радник з інвестицій Юлія Шевчук
эл. почта J.Shevchuk@nefco.org.ua, тел. +380 50 358 3518

посилання на сайт

2Програма мікрокредитування Європейського банку реконструкції та розвитку "МЕГАБАНКУ"

Програма мікрокредитування в Україні (ПМКУ) була створена в 1997 році ЄБРР і Німецько-українським фондом (НУФ) для підтримки розвитку малого й середнього бізнесу України, шляхом надання їм доступу до банківських кредитних ресурсів через українські банки, що пройшли спеціальний відбір. Особлива увага приділяється тим бізнес-групам, які, звичайно, не дістають належної уваги банківських структур: приватні підприємці, які займаються роздрібною торгівлею на міських ринках, мале виробництво, маленькі фірми, які працюють у сфері послуг, які, як правило, одержують відмову в банківському кредитуванні. Тобто, ПМКУ допомагає в наданні додаткових можливостей для розвитку й зростання бізнесу мікро- й малих підприємств, шляхом одержання фінансових вливань на модернізацію обладнання й поповнення оборотних коштів.

Актуальними питаннями для ПМКУ наразі є: подальше удосконалення структури підрозділів мікрокредитування і її адаптація під потреби представників малого й середнього бізнесу. Даний сегмент економіки зараз швидко розвивається, тому крім стандартних кредитів, з боку малих підприємців зростає попит на інші фінансові інструменти, які раніше асоціювалися скоріше з великим бізнесом. Іншим важливим аспектом є те, що підприємець повинен витрачати мінімум часу на роботу з банком. Прогресивні кредитні продукти дозволяють клієнту визначитися і взяти гроші тоді, коли це необхідно ЙОМУ (самому клієнту).

АТ "МЕГАБАНК" впровадив процедури мікрокредитування, які дозволяють значно простіше одержати кредит для підприємців і підприємств у порівнянні зі стандартними процедурами для корпоративних клієнтів. Процедура одержання кредиту по Програмі мікрокредитування:

 • у підрозділі банку, в якому працює Програма, клієнт-підприємець звертається до кредитного експерта і розповідає, який кредит йому потрібен;
 • описує кредитному експерту свій бізнес, і якщо він задовольняє умовам Програми, заповнює стандартну форму заявки на одержання кредиту та домовляється про час проведення фінансового аналізу на підприємстві (місці бізнесу);
 • клієнту необхідно буде показати кредитному експерту на місці своє підприємство й надати йому повну інформацію, що підтверджує свою кредитоспроможність, існуючи активи і зобов'язання, визначити взаємоприйнятні умови кредитування;
 • після відвідування підприємства й одержання додаткової інформації кредитний експерт визначить оптимальну суму кредиту і графік його погашення, представить проект на кредитному комітеті банку;
 • кредит видається після його схвалення на Кредитному комітеті банку.
АТ "Мегабанк"
0-800-50-44-00
3НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД. ПРОГРАМА З КРЕДИТУВАННЯ ММСП УКРАЇНИ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ ГАЛУЗЕВИМИ НАПРЯМАМИ
ПОЗИЧАЛЬНИКИ

ФОП та приватні малі і середні підприємства, які мають не більше ніж 250 постійних працівників та обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не більше ніж еквівалент 5 млн євро (за середньорічним курсом Національного банку України)
ВАЛЮТА КРЕДИТУ
Гривня
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР КРЕДИТУ
€100 000, еквівалент у гривні (ФОП та ММСП)
ВІДСОТКОВА СТАВКА
В гривні:
Для інвестиційних кредитів:
не більше рівня індексу UIRD* (3 міс.) + 5% річних.
Для кредитів на оборотні кошти:
не більше рівня індексу UIRD* (3 міс.) + 6% річних.
Комісія за надання кредиту – не більше 1,5% від суми кредиту.
індекс UIRD* - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб * (% річних), що публікується на офіційному інтернет-представництві Національного банку України (https://www.bank.gov.ua/control/uk/index)
МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ
3 роки (для фінансування обігового капіталу)
5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби)
Як отримати кредит в рамках Програм НУФ?
- Уважно ознайомтесь з інформацією про програми НУФ, оберіть для себе ту, умови якої найбільше вам підходять.
- Зверніться до головного офісу будь-якого з банків-партнерів, які беруть участь в обраній програмі, або до найближчого офіса банку-партнера у вашому регіоні.
- Фахівці банку можуть надати вам консультації щодо формату та змісту документів, які вам необхідно заповнити та подати з метою отримання кредиту.
- Банк-партнер розглядає подану заявку на відповідність критеріям НУФ.
- Кредитні експерти банків аналізують ваш бізнес, оцінюють потреби в кредитних коштах, вивчають можливості обслуговування кредиту та забезпечення його повернення.
-Рішення щодо можливості надання ММСП кредитних коштів приймає виключно банк-партнер.
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
тел: 380 50 332 62 37
тел: 380 44 206 59 78
e-mail: mail@guf.gov.ua
код ЄДРПОУ: 21662099
4ОЩАДБАНК
Кредити для придбання сировини, товарів, оплати послуг, пов'язаних з виробництвом продукції чи веденням торгівельної діяльності, інших поточних потреб.
Валюта: грн, долл, євр. ; Строк - до 3 років; Відсоткова ставка - від 21%; Комісія при видачі - 0,2%; Застава - нерухоме та рухоме майно, майнові права, порука.

Кредити на придбання нових та б/в транспортних засобів, а також необхідного обладнання.
Валюта: грн. ; Строк - до 5 років; Відсоткова ставка - від 21%; Комісія при видачі - 0,2%; Застава - транспортнрі засоби та обладнання що купується

Кредит під депозит.
Валюта: грн., долл, євр ; Строк - в залежності від строку депозиту; Відсоткова ставка - маржа 2.5 %; Комісія при видачі - 0,5%; Застава - депозит.

Банківські гарантії. Тендерна гарантія, гарантія виконання, туристична гарантія тощо! надаються гарантії, зокрема, в електронному вигляді.
Валюта: грн., долл, євр ;  Застава - грошові кошти, рухоме та нерухоме майно.
 ОЩАДБАНК
0 800 210 800
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України
+380 44 363-01-33
5ПриватБанк
КРЕДИТ «БІЗНЕС-РОЗСТРОЧКА»


цілі  кредитування:
- комерційна нерухомість,
- автотранспорт (вантажний, пасажирський, легковий) та спецтехніка,
- сільськогосподарська техніка, причіпне та навісне обладнання,
- нове виробниче обладнання.
 
Валюта: грн. ; Строк - від 3 до 60 місяців; Відсоткова ставка - 19 %; Авансовий платіж - від 20 %; Застава - майно, на придбання якого оформляється фінансування.ПРИВАТБАНК
Цілодобовий телефон підтримки клієнтів ПриватБанку
phone_icon
3700
Телефон для дзвінків із-за кордону
phone_icon
+38-056-716-11-31
 
6ПроКредітБанк
Спеціальні умови кредитування від Німецько-Українського Фонду

Спільна програма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування СПД, підприємств малого та середнього бізнесу.


 
Валюта: грн. ; Строк -до 36 місяців; Відсоткова ставка -  14,55 %; Комісія при видачі - 0,5%; Максимальна сума - еквівалент 100 000 євро.ProCredit Bank

Контакт-центр
понеділок - п'ятниця
з 9:00 до 18:00
0 800 50 09 90
(безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів)
044 590 10 00
7ПроКредітБанк
Програма InnovFin – фінансування інноваційних проектів


Що таке InnovFin і для кого він призначений?
InnovFin – це частина спільної ініціативи Європейського Інвестиційного Фонду (ЄІФ) та Європейського союзу
Ця ініціатива спрямована на те, щоб полегшити доступ до фінансування інноваційних проектів
Основна увага приділяється малим та середнім підприємствам , а також малим підприємствам з середньою ринковою капіталізацією до 500 співробітників
Програма InnovFin перш за все зосереджується на підприємствах, орієнтованих на розвиток та інноваційну діяльність, та на компаніях, що інвестують у нові технології та енергоефективність, а також на тих, хто відслідковує існуючі тенденції на ринках задля покращення власних операцій
Під інноваціями розуміються такі інвестиції, що є новими для компанії і які сприяють її модернізації, та які, в свою чергу, відповідають заздалегідь узгодженим критеріям ЄІФ.
 
Валюта: грн. ; Строк -до 24 місяців; Відсоткова ставка -  розраховується індивідуально; Інвестиції клієнта - від 20 %; Максимальна сума - еквівалент 250 000 євро.ProCredit Bank

Контакт-центр
понеділок - п'ятниця
з 9:00 до 18:00
0 800 50 09 90
(безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів)
044 590 10 00
8ПроКредітБанк
Спеціальні умови кредитування від Європейського Інвестиційного Банку

Європейський Інвестиційний Банк – фінансова установа Європейського Союзу, заснована згідно зі статтею 308 Угоди про функціонування Європейського Союзу – разом з місцевими фінансовими установами бере участь у фінансуванні інвестиційних програм, що відповідають завданням Європейського Союзу.

 
У рамках такої інвестиційної програми, банк надає позичальнику знижену відсоткову ставку. Зниження, порівняно зі звичайною річною відсотковою ставкою яку позичальник сплачує банку, має становити мінімум 25 (двадцять п’ять) базисних пунктів річних.

Мінімальний термін - 2 роки, мінімальна сума - 2 млн грн.
ProCredit Bank

Контакт-центр
понеділок - п'ятниця
з 9:00 до 18:00
0 800 50 09 90
(безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів)
044 590 10 00
9ПроКредітБанк
Програма в рамках Угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі

Європейський Інвестиційний Банк та Європейський Інвестиційний Фонд спільно з АТ «ПроКредит Банк» в рамках Угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) в рамках Східної ініціативи пропонують нову програму фінансування, яка надає можливість клієнтам отримувати фінансування на преференційних умовах, а саме:
 
Знижена відсоткова ставка
Гнучкий підхід до застави – 70% від стандартних вимог покривається гарантією ПВЗВТ
Можливість довгострокового фінансування – до 10 років
Індивідуальний графік погашення кредиту, адаптований під бізнес-модель підприємства
Вимоги до клієнтів:

Максимальна сума позики - до 5 млн євро (в еквіваленті)
Кількість працівників – до 250
Річний оборот – до 50 млн євро (в еквіваленті)
Сума активів підприємства – до 43 млн євро (в еквіваленті)
ProCredit Bank

Контакт-центр
понеділок - п'ятниця
з 9:00 до 18:00
0 800 50 09 90
(безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів)
044 590 10 00
10Райффайзен Банк Аваль
Беззаставний кредит "Довіра"

Для підтримки розвитку бізнесу в Україні, Райффайзен Банк Аваль розробив продукт «Довіра», згідно якого підприємці та організації можуть отримати кредитні кошти без застави.
 
Базові умови:
• термін кредитування: до 24 місяців;
• відсоткова ставка: 24-32%;
• разова комісія за надання кредиту: 0,50-0,99%;
• максимальний ліміт кредитної лінії: 1500 тис.грн;
• схема погашення - ануїтет;
• для агро-клієнтів можливе встановлення індивідуального графіку погашення.
Цільове використання:
• поповнення обігових коштів;
• фінансування господарської поточної діяльності.
Кошти надаються:
1. Клієнтам Райффайзен Банку Аваль
2. Новим клієнтам банку - юридичним особам 
Райффайзен Банк Аваль

тел.  0 800-50-50-45
Інформаційний центр для бізнес-клієнтів з 8:00 до 19:00.
11УкрГазБанк
Кредитування від Республіки Білорусь

УКРГАЗБАНК  в рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки Білорусь, пропонує  унікальні  програми  кредитування для Вашого бізнесу на купівлю нового обладнання,  сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
Валюта: грн. ; Строк -до 60 місяців; Відсоткова ставка - від 13,66%; Комісія - 1 %; Розмір кредиту - до 70 % від вартості обєкту кредитування, Застава - транспортнрі засоби та обладнання що купується.АБ «УКРГАЗБАНК»
01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
0 800 309 000 (безкоштовно з усіх телефонів)
358 - з мобільного телефона (згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)
№ з/пОрганізація та програмаУмови Контакти
1Na-Starte
Na-Starte — платформа для фінансування стартапів,
комерційних та суспільно-соціальних проектів, бизнес-ідей.

Використовується принцип краудфандінга.
Працює як  магазин попередніх продажів:
надаючи фінансову підтримку автору проекту,
спонсор робить попереднє замовлення на продукт
або послугу.
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.

Проект та його опис розміщуються на сайті платформи Na-Starte.

Email: info@na-starte.com

https://na-starte.com/

2ВеликаІдея Спільнокошт
Спільнокошт – краудфандинг в Україні
Спільнокошт – це твій вклад в розвиток сильного і відкритого суспільства, де ти можеш зібрати гроші на проект. Знайди стартовий капітал для соціального бізнесу, гроші на розробку винаходу, зйомку фільму та інше. Стань співзасновником добрих справ – підтримай коштами кращі проекти
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.

Email: collective@biggggidea.com

https://biggggidea.com/

3Kickstarter

Kickstarter допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.https://www.kickstarter.com/
4GoFundEd

GoFundEd допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.https://gofunded.org/
5Indiegogo

Indiegogo допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.https://www.indiegogo.com
6Fundly

Fundly допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.https://fundly.com/
7Panteon

Panteon допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.http://www.patreon.com/
8Facebook's Fundraiser

Facebook's Fundraiser допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.посилання на сайт
9Medstart

Medstart допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.http://www.medstartr.com/
10GoFoundMe

GoFoundMe допомагає початківцям і досвідченим підприємцям знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих бізнесів
Автори реєструють проекти на платформі, для того щоб залучити фінансування за допомогою передпродажу свого продукту або послуги, перевірити свою ідею на попит й отримати зворотній зв'язок від аудиторії.https://www.gofundme.com/

Можливості для ведення бізнесу

№ з/п

Найменування ринку

Місце знаходження

1

«Іллічівський»

пр. Нікопольський, 2

2

«Україна»

вул. Маміна-Сибіряка, 41А

3

«Південь»

бул. Меотиди, 7/39

4

«Привіз»

вул. Азовстальська, 76

5

«Новий»

вул. Азовстальська, 66

6

«Денис-В»

вул. Олімпійська, 157/1

7

Філії ринку «Денис-В»

вул. Олімпійська, 197

8

«Сонячний»

пр. Перемоги, 106А

9

«Олімпійський»

вул. Олімпійська, 104

10

«Київський»

вул. Київська, 31

11

«Південний»

вул. Флотська, 125

12

«Центральний»

пр. Металургів, 64

13

«Застава»

пр. Будівельників, 60

14

«Славутич»

пр. Миру, 116

15

«Екоринок»

вул. Писарєва, 28

16

торгові ряди з функцієй міні ринка

бул. Шевченка, 262А

17

«Кировський»

вул. Котляревського, 1

18

«Космос»

бул. Шевченка, 295А

19

«Браш»

бул. Шевченка, 262

20

«Каліфорнія»

вул. Митрополитська, 99

21

«Юмовила»

вул. Троїцька, 75

22

«Західний-2»

вул. Пилипа Орлика, 85/18

23

ОРСП «Азовський»

вул. Купріна, 11

Положення про розміщення тимчасових споруд

Графічна частина комплексної схеми розміщення тимчасових споруд

Архітектурні типи

Робота комісії

Комунікація з підприємцями

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме збільшено розмір штрафних санкцій, які набрали чинності з 01.01.2019 р.:

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами.

Роздрібна або оптова торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії -

штраф від  3 400 грн. до 10 200 грн.

Продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів поштучно, або торгівля алкогольними напоями, у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби, -

штраф від 1 700 грн. до 6 800 грн.

Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, -

штраф від 3 400 грн. до 10 200 грн.

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - штраф від 10 200 грн. до 20 400 грн. з конфіскацією предметів торгівлі.

дата оновлення: 30.09.2020