sitemapvision

Міське врядування

Назад

Кодекси етики

Рішення Маріупольської міської ради від 26.12.2018 №7/38-3491 “Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб Маріупольської міської ради, посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності”

Рішення Маріупольської міської ради від 24.05.2017 №7/18-1462​ "Про затвердження «Кодексу етики депутатів Маріупольської міської ради»"

Рішення Маріупольської міської ради від 26.02.2021 № 8/4-208 "Про внесення змін до рішень Маріупольської міської ради"

1. Загальні положення

1.1. Кодекс етичної поведінки посадових осіб Маріупольської міської ради, посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності (далі – Кодекс етичної поведінки) є узагальненням стандартів етичної поведінки вказаних осіб, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків, спрямований на підвищення рівня довіри населення міста до міської влади, зміцнення авторитету служби в органах місцевого самоврядування, репутації посадових осіб місцевого самоврядування та комунальних підприємств, установ, закладів, підвищення персональної відповідальності за належне виконання професійних обов’язків посадовими особами Маріупольської міської ради а також посадовими особами та іншими працівниками комунальних підприємств, установ, закладів, попередження випадків порушення ділової та професійної етики. 

1.2. Кодекс розроблений на основі Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України “Про запобігання корупції”, з урахуванням положень «Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 №950, «Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції», затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 5.

1.3. Вимоги даного Кодексу розповсюджуються на всіх посадових осіб виконавчих органів Маріупольської міської ради, а також на посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності.

1.4. Під посадовою особою виконавчого органу Маріупольської міської ради слід розуміти особу, яка, працює у Маріупольській міській раді, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих або консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

1.5. Під посадовою особою підприємства, установи, закладу, що перебуває у комунальній власності, слід розуміти «посадову особу юридичної особи публічного права», відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», яка наділена посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника.

1.6. Під іншими працівниками підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності слід розуміти фізичних осіб, що працюють у таких підприємствах, установах, закладах на підставі укладеного згідно законодавства трудового договору.

1.7. Організаційно-розпорядчі функції (обов'язки) - це обов'язки щодо здійснення керівництва трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників (керівники комунальних підприємств, установ, закладів, їхні заступники, керівники структурних підрозділів, їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири).

1.8. Адміністративно-господарські функції (обов’язки) - це обов'язки з управління або розпорядження комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями).

1.9. При прийнятті особи на посаду до Маріупольської міської ради або до підприємства, установи чи закладу, що перебуває у комунальній власності, особа ознайомлюється з цим Кодексом.

2. Загальні обов’язки осіб, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки.

2.1. Основною метою діяльності посадових осіб Маріупольської міської ради є служіння народу України та територіальній громаді, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

2.2. Посадові особи Маріупольської міської ради при виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.3. Служба в Маріупольській міської раді здійснюється на
таких основних принципах:

- служіння територіальній громаді, дія виключно в інтересах територіальної громади;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- верховенства права, демократизму і законності;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- гласності;

- пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

- рівних можливостей доступу громадян до служби в органах
місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та
професійної підготовки;

- професіоналізму, компетентності,  ініціативності,   чесності,
відданості справі;

- підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності
за  порушення   дисципліни   і   неналежне   виконання   службових
обов'язків;

- правової і  соціальної  захищеності  посадових осіб місцевого
самоврядування;

- захисту інтересів відповідної територіальної громади;

- фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби  за
рахунок коштів місцевого бюджету;

- самостійності кадрової політики в територіальній громаді.

2.4. Усі особи, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки, зобов’язані своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

2.5. У разі виникнення у особи сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника вона повинна вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язана виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення посадова особа зобов’язана у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.

2.6. Особи, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. 

2.7. У разі отримання для виконання наказу (розпорядження), доручення, які особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, особа повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, закладу, в якому вона працює.

2.8. Особи, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки, зобов’язані:

- сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення;

- під час виконання своїх посадових обов’язків неухильно дотримуватись вимог Закону, загальновизнаних етичних норм поведінки, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог;

- бути ввічливими, запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

- виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій;

- не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності;

- дотримуватися принципів гендерної рівності та загальної недискримінації;

- постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності;

- з повагою ставитися до державних символів України, не допускати дискримінації державної мови;

- поважати приватне життя інших осіб.

2.9. Посадові особи Маріупольської міської ради, а також посадові особи підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

2.10. Особи, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки, мають дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, роботи на підприємствах, в установах, закладах, що перебувають у комунальній власності, а також про позитивну репутацію органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, закладів, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

2.11. Одяг осіб, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки має дотримуватися ділового стилю одягу, який вирізняється офіційністю, стриманістю та акуратністю.

3. Використання службового становища.

3.1. Особи, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки, зобов’язані використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України;

3.2. Особам, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки, заборонено:

- у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення інших посадових осіб Маріупольської міської ради, посадових осіб та працівників підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності до участі у передвиборчій агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

- використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

4. Використання ресурсів територіальної громади

4.1. Особи, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки:

- мають право використовувати ресурси територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) тільки в межах посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України;

- при виконанні своїх посадових обов’язків зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань та використання державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах;

- зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

5. Використання інформації

5.1. Особам, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки, забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

5.2. Якщо особі стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом, вона повинна негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

6. Обмін інформацією

6.1. Особам, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки, забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

6.2. Вказані особи, при спілкуванні під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися таких правил:

- надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

- своєчасно надавати відповідно до чинного законодавства іншим посадовим особам місцевого самоврядування, посадовим особам та працівникам комунальних підприємств, установ, закладів інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків.

6.3. Посадові особи Маріупольської міської ради, а також посадові особи підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

7. Принципи недискримінації та гендерної рівності

7.1. Особи, на яких розповсюджується дія Кодексу етичної поведінки зобов’язуються:

- дотримуватимуся принципів гендерної рівності та загалом недискримінації у своїй діяльності;

- створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці, вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.

7.2. Принципи гендерної рівності та недискримінації забезпечують надання рівних можливостей при працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці незалежно від статі, віку, етнічної та релігійної приналежності особи.

7.3. Формування кадрового резерву для заміщення посад у Маріупольській міській раді, підприємствах, установах, закладах, що перебувають у комунальній власності, просування особи по службі здійснюється із забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків.

8. Відповідальність за порушення норм Кодексу

8.1. Виконання норм Кодексу етичної поведінки є обов’язковим для всіх посадових осіб Маріупольської міської ради, а також для посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності.

8.2. За порушення норм поведінки, передбачених даним Кодексом, посадові особи Маріупольської міської ради, а також посадові особи та інші працівники підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

Період

Кількість скарг від громадян щодо неетичної поведінки посадових осіб Маріупольської міської ради, працівників підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності

І півріччя 2020 року

0*              (*- скарг не надходило)

ІІ півріччя 2020 року

0*              (*- скарг не надходило)

І квартал 2021 року0*              (*- скарг не надходило)
ІІ квартал 2021 року0*              (*- скарг не надходило)
ІІІ квартал 2021 року0*              (*- скарг не надходило)

1. Загальні положення

1.1. Кодекс етики депутатів Маріупольської міської ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил поведінки депутатів міської ради (далі – депутатів), яких вони повинні дотримуватись під час виконання депутатських повноважень.

1.2. Кодекс ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», Регламенту Маріупольської міської ради VII скликання та інших законодавчих та нормативних актах і модельному кодексі етики ЄС.

1.3. Мета Кодексу: підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування, посилення персональної відповідальності за належне виконання депутатських обов’язків, забезпечення прозорості та гласності у роботі міської ради, запобігання зловживанням службовим становищем.

1.4. З моменту набуття чинності даного Кодексу депутати ознайомлюються з положеннями Кодексу під підпис і дотримуються їх у процесі своєї діяльності.

2. Глосарій (основні терміни)

Етичні правила ділової поведінки – норми належної поведінки, які забезпечують сумлінне виконання депутатських обов’язків і дотримання встановлених обмежень у своїй діяльності на основі відповідності поведінки етичним нормам.

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Винагорода - цінності, які отримує особа в обмін на послуги для іншої особи.

Лобіювання - скоординована практика обстоювання інтересів або чинення тиску на депутатів, державних службовців, посадових осіб на користь того або іншого рішення.

3. Основні етичні цінності в роботі депутатів

У своїй роботі депутати мають керуватися такими моральними цінностями:

- добро як користь громаді, щастя, більш високий ступінь розвитку, як протилежність злу (порушення порядку і міри, узгодженості з іншими підпорядкованими йому одиницями, зосередженість на собі, самоствердження всупереч іншим і за рахунок інших), справедливість, милосердя, права людини, гідність, краса, любов, свобода, чесність;

-українська ідея – єдина соборна Україна, патріотизм, національна гідність, державна незалежність, повага і довіра до законно обраної влади;

-сімейні цінності;

- особиста гідність, здоровий глузд, помірність, внутрішня свобода та ініціативність, доброзичливість, урівноваженість;

- етична відповідальність перед громадою, альтруїзм;

- гендерна рівність;

- запобігання дискримінації людини за будь-якою ознакою.

4. Основні принципи етики в роботі депутатів

При прийнятті рішень депутати повинні спиратися на такі етичні принципи:

- народовладдя;

- законності та верховенства права;

- гласності;

- колегіальності депутатів;

- виборності;

- демократизму;

- підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою міста Маріуполь; 

- служіння територіальній громаді;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

- забезпечення рівних можливостей;

- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

- об’єктивності;

- конфіденційності.

5. Етичні правила поведінки депутатів

5.1. Виконання обов’язків

Депутати повинні:

-неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, регламенту Маріупольської міської ради та вимог цього Кодексу;

-бути патріотом територіальної громади міста Маріуполь та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

-проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

-з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статі, політичних або релігійних уподобань;

- тримати в таємниці відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних».

5.2. Публічна поведінка

Депутати повинні:

- своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

- утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу Маріуполя;

- утримуватись від дій, заяв та вчинків, що можуть нанести особисту образу громадянам України, демонструють неповагу до громадян або здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє, посадових осіб місцевого самоврядування;

- використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;

- у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань.

5.3. Норми поведінки на засіданнях міської ради, при роботі в постійних комісіях

Депутати повинні:

-дотримуватись Регламенту Маріупольської міської ради;

- постійно бути присутніми на засіданнях ради, при роботі в комісіях. У разі відсутності депутата протягом року більше половини засідань постійної комісії без поважних причин - дане питання, виноситься на розгляд постійної комісії міської ради з питань гласності, законності, депутатської діяльності, розвитку місцевого самоврядування та євроінтеграції ;

-приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;

-проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

-виступати лише з дозволу головуючого;

-дотримуватись часу, відведеного для виступу;

-з повагою ставитись до доповідачів;

- утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради, або особистого майна присутніх на засіданні;

-вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим.

5.4. Відносини з виборцями

Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні.

Депутати повинні:

-нести відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії;

- будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної приналежності тощо;

- вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Маріупольську міську раду та її виконавчі органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

- вивчати громадську думку;

- проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповіді на звернення у строки та в порядку, визначених законодавством;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків і не розголошувати її без згоди особи, яка цю інформацію надала;

- з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, не допускати проявів бюрократизму та байдужості;

- сприяти доступу до публічної інформації;

- звітувати перед виборцями не рідше ніж 1 раз на рік.

5.5. Відносини зі ЗМІ

Депутати повинні:

- за наявності інформаційного приводу за бажанням інформувати ЗМІ про свою діяльність;

-сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків;

-надавати повну та вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. Інтернет виданням) з соціально важливих для територіальної громади питань;

-ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

- намагатися надавати відповідь на всі звернення ЗМІ, і обов’язково надавати таку відповідь на їх письмові запити.

5.6. Відносини з органами, що представляють інші гілки влади

Депутати повинні:

- взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування;

- сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами, що представляють інші гілки влади;

- бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування;

- залучати до своєї діяльності органи державної влади, органи місцевого самоврядування виключно тільки для виконання депутатських повноважень.

5.7. Міжфракційні відносини

Депутати повинні:

- будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;

- виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

- здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;

- уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.

5.8. Відносини депутатів з політичними партіями

Депутати повинні керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади міста Маріуполь чи виборців свого виборчого округу, від яких їх обрано.

Партійна приналежність не повинна переважати над інтересами територіальної громади міста Маріуполь.

5.9. Зустрічі з іноземними громадянами, перебування в інших державах

Депутати повинні:

- під час зустрічі з іноземними громадянами та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій, діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну та уникати дій, що можуть дискредитувати державу;

-у стосунках з органами інших держав захищати незалежність та суверенітет, честь i інтереси України, її громадян.

Всі дії мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому.

5.10. Правила поведінки в Інтернеті

Депутати повинні:

- під час спілкування в Інтернеті дотримуватись загальних правил етичної поведінки;

- поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;

- вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок;

- дотримуватися нормативної лексики;

- дотримуватися конфіденційності та не розголошувати інформацію з обмеженим доступом;

Розголошення персональних даних інших осіб є недопустимим.

6. Етика реалізації прав та повноважень

Депутат має право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

- на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання депутатських обов'язків від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;

- на приватне життя;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр;

- захищати свої законні права та інтереси в органах влади та в судовому порядку.

7. Запобігання проявам корупції

7.1.      Забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

7.2. Депутати повинні:

- неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;

-використовувати депутатський мандат виключно для виконання депутатських повноважень;

-використовувати офіційні бланки тільки для офіційних запитів та документів, необхідних для здійснення повноважень;

-уникати дій спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;

-демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів корупції;

- особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

- в установленому законом порядку щороку декларувати свої доходи.

8. Врегулювання конфлікту інтересів

8.1. Депутати зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, — колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів (відповідно: міську раду, комісію тощо) або Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган (Національне агентство у випадку одержання від депутата повідомлення про наявність у нього реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів має роз’яснити депутату порядок його дій щодо врегулювання конфлікту інтересів);

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

8.2. Депутати не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших осіб до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

8.3. У разі існування у депутата сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів він зобов’язаний звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо депутат не отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі та Розділі “Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів” Закону України “Про запобігання корупції”. Якщо депутат отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких він звертався за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

8.4. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності депутатів місцевих рад визначаються законом, який регулює статус депутатів місцевих рад та засади організації відповідних органів.

8.5. Депутат бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, згідно з Регламентом Маріупольської міської ради VII скликання.

8.6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата, що входить до складу колегіального органу (комітету, постійної комісії тощо), він не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Про конфлікт інтересів депутата може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів депутата заноситься в протокол засідання колегіального органу (ради, постійної комісії). У разі якщо неучасть депутата, що входить до складу колегіального органу (ради, постійної комісії), у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь депутата у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом (радою, постійною комісією).

9. Отримання подарунків та винагород

9.1. Депутатам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

- у зв’язку із здійсненням депутатської діяльності, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування;

- якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні депутата.

9.2. Депутати у разі надходження їм пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

- відмовитися від пропозиції;

- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

- письмово повідомити про пропозицію міського голову, керівника спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Якщо депутат виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт раду або голову постійної комісії міської ради з питань гласності, законності, депутатської діяльності та розвитку місцевого самоврядування та євроінтеграції.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом, який виявив неправомірну вигоду або подарунок, та головою постійної комісії міської ради з питань гласності, законності, депутатської діяльності та розвитку місцевого самоврядування та євроінтеграції.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в управлінні “Секретаріат ради” міської ради до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

9.3. Депутати можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

- даруються близькими особами;

- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

9.4 Подарунки, одержані депутатами, як подарунки територіальній громаді міста Маріуполь, комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є комунальною власністю і передаються територіальній громаді в особі Маріупольської міської ради, комунальним підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9.5. Рішення, прийняте депутатом на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 “Незаконні акти та правочини” Закону України “Про запобігання корупції”.

10. Контроль за дотриманням Кодексу етики депутатами

Розглядом фактів порушення вимог даного кодексу займається постійна комісія міської ради з питань гласності, законності, депутатської діяльності та розвитку місцевого самоврядування та євроінтеграції (далі – Комісія).

Розгляд питань, пов’язаних з порушенням Кодексу депутатом, здійснюється Комісією на підставі звернення депутата, групи депутатів, скарг органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, громадян, за поданням міського голови, за поданням голови постійної комісії міської ради з питань гласності, законності, депутатської діяльності та розвитку місцевого самоврядування та євроінтеграції.

У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами, не забороненими нормами чинного законодавства України.

11. Відповідальність за порушення Кодексу етики депутатами

За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення цього Кодексу, Комісія має право застосувати до депутата один або одночасно кілька заходів впливу:

-попередження із занесенням до протоколу засідання;

- інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації та на офіційному сайті Маріупольської міської ради;

- рекомендувати виборцям відкликати депутата відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення Кодексу ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія повідомляє правоохоронні органи.

Період

Кількість скарг громадян до постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, засобів масової інформації та гендерної політики

І півріччя 2020 року

0*    (* - скарг не надходило)

ІІ півріччя 2020 року

0*    (* - скарг не надходило)

ІІІ квартал 2020 року0*    (* - скарг не надходило)
IV квартал 2020 року0*    (* - скарг не надходило)
І квартал 2021 року0*     (* - скарг не надходило)
ІІ квартал 2021 року0*     (* - скарг не надходило)
дата оновлення: 20.10.2021