A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту охорони здоров'я 

Метою відділу є ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, здійснення методичного керівництва та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності у підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах управління охорони здоров’я міської ради. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності управління охорони здоров’я міської ради, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторису управління охорони здоров’я міської ради; запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резерві;. організація обліку грошових надходжень, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву; контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; аналіз господарсько-фінансової діяльності установи з метою виявлення резервів, запобігання витратам; контроль за правильністю нарахування та перерахування податків до бюджету та інших платежів; забезпечення стягнення у встановлений термін дебіторської та сплачення кредиторської заборгованості; реєстрація та збереження документів з основної діяльності управління, а саме: положення про управління охорони здоров’я, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), повідомлення про реєстрацію страхувальника в Фондах соціального страхування, мережа лікувально-профілактичних установ, довідка про включення розпорядника до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інші; пропонування пропозицій начальнику управління щодо визначення облікової політики, системи та форм обліку та правил документообігу.

Контактна інформація
Юридична адреса14, каб. 405, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailtatyana.pavlovskaya@mariupolrada.gov.ua
 • Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену по лікувально-профілактичним закладам та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.
 • Своєчасно подає звітність.
 • Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.
 • Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
 • Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності по лікувально-профілактичним закладам, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.
 • Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.
 • Забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань.
 • Забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.
 • Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
 • Забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.
 • Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 • Здійснює планування фінансово-економічної діяльності установи,  розробляє кошториси, плани асигнувань, зміни до них, контролює ефективне використання коштів згідно затверджених кошторисів.
 • Проводить у встановлені строки інвентаризацію грошових коштів і майново-матеріальних цінностей, а також здійснює контроль за зберіганням основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів і інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання і експлуатації.
 • Веде облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, які надходять; своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов¢язаних з їх рухом.
 • Здійснює контроль за використанням фонду заробітної плати своєчасним нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам управління охорони здоров’я.
 • Забезпечує правильне нарахування і перерахування платежів до бюджету, внесків на державне пенсійне і соціальне страхування.
 • Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників відділу економіки та бухгалтерського обліку.
 • Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 • Проводить інструктаж матеріально-відповідальної особи управління відповідно вимог обліку і зберігання цінностей, які знаходяться у відділах.
 • Бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані управлінню.
 • Надає інформацію у межах та з питань які належать до основних напрямків роботи і функцій відділу, згідно Законів України “Про інформацію“,  “Про доступ до публічної інформації“.
 • Здійснює інші функції, які не суперечать законодавчим актам і основаним завданням, визначеним цим Положенням.
дата оновлення: 10.09.2019