A-A+vision

Міське врядування

Назад

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Метою відділу є ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складання звітності

Контактна інформація
Юридична адресапр. Металургів, 35, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500, Україна
E-mailelena.alipa@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 33-21-15
 • Ведення бухгалтерського обліку відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності (з 01.01.2015 бухгалтерський облік здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі).
 • Організація виконання і надання оперативної інформації, складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларацій) в порядку, встановленому законодавством.
 • Своєчасне подання звітності.
 • Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.
 • Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання  фінансових,  матеріальних  (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів  щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
 • Забезпечення: дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги,  що закуповуються за бюджетні кошти; достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; повноти та достовірності даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування; зберігання,  оформлення  та  передачі  до  архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності; користувачів  у  повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Департаменту, результати його діяльності та рух бюджетних коштів; відповідних  структурних  підрозділів  Департаменту даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.
 • Участь у роботі з оформлення  матеріалів  щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 • Здійснення  заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.  
 • Організація своєчасного та якісного розгляду і вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, листів підприємств, установ і організацій, вжиття заходів для усунення причин   їх виникнення.
 • Виконання доручень міського голови, завдань Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, виконкому міської ради, керівництва Департаменту.
 • Виконання  інших  функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.
 • Складання бюджетного  запиту на плановий бюджетний рік та два наступних роки і паспорт бюджетної програми за програмно-цільовим методом складання та виконання міського бюджету.
 • Забезпечення належного технічного, санітарного та протипожежного стану приміщень Департаменту.
 • Зберігання  підзвітного відділу та Департаменту майна, обладнання, приміщень Департаменту.
 • Ведення обліку приміщень Департаменту.
 • Розміщення  структурних   підрозділів,   працівників   Департаменту, створення належних умов праці працівників, забезпечення господарського обслуговування.
 • Забезпечення    закупівлі    матеріально-технічних    цінностей для   потреб Департаменту. 
 • Забезпечення  технічного  обслуговування  (ремонт,  заправка), адміністрування комп’ютерної техніки та мережі.
 • Здійснення  моніторингу  цін,  визначення  кращих  умов  постачання товарів та послуг, оформлення в установленому порядку документів для укладання договорів з контрагентами.
 • Контроль  за  економним  і  раціональним  використанням енергоресурсів, інвентарю, інших матеріальних цінностей, а також забезпечення їх безперебійної роботи.
 • Забезпечення  формування,  публікації  та  підтримки в актуальному стані матеріалів про господарську діяльність, а також фінансової звітності Департаменту тощо на сайтах Є-Data, DATAgov.ua, Маріупольської міської ради.
дата оновлення: 20.11.2019