A-A+vision

Міське врядування

Назад

Управління планування та розвитку персоналу Маріупольської міської ради

Метою управління є реалізація державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування; документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин; задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; здійснення роботи щодо створення дійового кадрового резерву; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперебійного навчання, підвищення кваліфікації; здійснення аналітичної роботи та організаційно-методичного керівництва і контролю за роботою з персоналом у районних адміністраціях, управліннях праці та соціального захисту населення, інших самостійних виконавчих органах міської ради; координація, організаційно-методичне керівництво роботи з персоналом у підпорядкованих організаціях.

Контактна інформація
Юридична адресавул.Архітектора Нільсена, 26/2, м.Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailhr@mariupolrada.gov.ua
 • Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в апараті міської ради, у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління міської ради, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівництву відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом.
 • Разом з іншими структурними підрозділами міської ради здійснює розробку річних планів роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб та керівників підпорядкованих установ.
 • Забезпечує ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовку державної статистичної звітності з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб виконавчих органів міської ради.
 • Організує роботу з кадровим резервом на посади у виконавчих органах міської ради, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у виконавчих органах міської ради.
 • Готує та здійснює щорічне оцінювання персоналу, за результатами якого формується кадровий резерв.
 • Здійснює розвиток кадрового резерву на керівні посади, організаційне забезпечення роботи комісії міської ради з питань формування кадрового резерву на керівні посади у структурних підрозділах міської ради.
 • Розробляє та впроваджує систему матеріальної і нематеріальної мотивації працівників.
 • Здійснює роботу з питань взаємодії з вищими учбовими закладами щодо залучення молодих спеціалістів до роботи в виконавчих органах міської ради.
 • Вивчає разом з керівниками інших підрозділів особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження щодо проходження служби в органі місцевого самоврядування, ознайомлює їх із Загальними правилами поведінки посадових осіб, контролює добір і розстановку кадрів в апараті міської ради.
 • Здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії в апараті міської ради. Забезпечує підготовку документів осіб, які допущені до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад, надає у разі необхідності, запити для проведення спеціальної перевірки та перевірки згідно до Закону України «Про очищення влади» згідно з законодавством.
 • Вносить пропозиції заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому міської ради про заміщення вакантних посад в апараті міської ради та її виконавчих органах через стажування посадових осіб відповідно до діючого законодавства, контролює оформлення планів стажування, звітів та відгуків про стажування, за вказівкою міського голови готує проект розпорядження.
 • Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату міської ради, керівників інших виконавчих органів міської ради з правом юридичної особи та керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності.
 • У відповідності до діючого законодавства забезпечує: ведення і зберігання особових справ та особових карток посадових осіб апарату міської ради та інших працівників; роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок; оформлення документів щодо присвоєння рангів посадовим особам виконавчих органів міської ради;  обчислення стажу роботи та служби в органі місцевого самоврядування, контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток працівників апарату виконавчих органів міської ради; своєчасне подання документів для оформлення пенсій працівникам.  оформлення та видачу довідок з місця роботи, оформлення листків тимчасової непрацездатності; облік відряджень працівників (також за кордон); організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання  посадовими особами виконавчих органів міської ради декларацій про майно, доходи витрати та зобов’язання фінансового характеру та їх зберігання. ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в апараті міської ради та виконавчих органах. надання методичної допомоги та контроль за розробленням посадових інструкцій персоналу виконавчих органів міської ради; погоджує положення про структурні підрозділи; розробляє та у разі необхідності переглядає профілі професійної компетентності посадових осіб виконавчих органів міської ради разом з іншими структурними підрозділами; здійснює 1 раз на 2 роки підготовку проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу на зайняття посад у виконавчих органах міської ради; організовує проведення внутрішніх навчань персоналу, підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міської ради; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, проставленням ними підписів та дати ознайомлення; видає посадовим особам службове посвідчення;  організовує складання Присяги посадової особи органу місцевого самоврядування, який вперше вступає на службу, вносить про це запис до трудової книжки; здійснює ведення електронних карток посадових осіб міської ради.
 • У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.
 • Перевіряє матеріали та готує за дорученням керівництва подання щодо нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань, відзначення відомчими нагородами Кабінету Міністрів України, Нацдержслужби, Донецької обласної ради, облдержадміністрації, Маріупольської міської ради.
 • В межах своєї компетенції бере участь у розробці структури апарату міської ради, виконавчих органів міської ради та штатного розпису.
 • Здійснює організаційне забезпечення та бере участь у роботі атестаційних комісій та проведенні щорічних оцінок виконання посадовими особами апарату міської ради покладених на них завдань та обов’язків, а також контролює цю роботу в інших структурних підрозділах міської ради.
 • Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті за дотриманням Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про запобігання корупції» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.
дата оновлення: 24.02.2020